Privacyverklaring

ReachOut4You waarborgt de veilige en zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij aan deze eisen voldoen. Doelen van Gegevensverwerking

ReachOut4You verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

Onderhouden van contact
Uitvoeren van passende begeleiding
Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Verwerkte Persoonsgegevens

ReachOut4You verwerkt persoonsgegevens van jou en/of je kind, die je zelf verstrekt of die we verkrijgen door het gebruik van onze diensten. Deze gegevens omvatten: Achternaam en voornaam/voornamen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

We verwerken ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals het Burgerservicenummer (BSN) en gegevens gerelateerd aan de hulpvraag, zoals: Gezondheidsinformatie, strafrechtelijk verleden, economische status, familiaire relaties/gezinssamenstelling, opleidingen/scholingen. Deze gegevens worden alleen verwerkt als ze relevant zijn voor onze dienstverlening en actief door jou verstrekt zijn.

Bewaartermijn van Gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk vereist volgens de Jeugdwet en/of WMO.

Delen met Derden

ReachOut4You deelt je gegevens alleen met derden na expliciete toestemming of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onze medewerkers hebben allen beroepsgeheim.

Rechten van Betrokkenen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je sturen naar info@reachout4you.nl. Wij reageren binnen 2 weken.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging.

Bij Onregelmatigheden

Als je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of bij aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Rianca Verhoeven via 06-10353451 of info@reachout4you.nl. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.