Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens

ReachOut4You V.O.F.
Havenweg 2 5735 SH Aarle-Rixtel
06-10353451 / 06-31794129
info@reachout4you.nl
KvK : 75956519
BTW nummer 86045662B01 ( zorg is vrijgesteld van BTW)
RO4Y is lid van ZorgCoöperatie Brabant ( ZCB)

2. Omgangsregels

Bij ReachOut4You vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.
IEDEREEN TELT MEE !
Dat kan alleen als iedereen elkaar met respect behandeld en de ander in zijn/haar waarde laat. Om die reden voelen zij ons genoodzaakt om een aantal omgangsregels op te stellen waarvan wij verwachten dat iedereen bij RO4Y deze naleeft.

Niet alles is in regels vast te leggen, maar dat wil niet zeggen dat als iets niet genoemd is dat het dan toelaatbaar is.

Wij accepteren geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling zoals : pesten, machtsmisbruik, discriminerende/ racistische/ seksistische of ( seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen en het aanzetten hiertoe.

Wij verwachten van eenieder optimale inzet, zodat we met zijn allen profiteren van een fijne sfeer en gebruik kunnen maken van de geboden kansen!

 • Bij het niet naleven van de omgangsregels kan de begeleiding i.o.m. de directie van RO4Y sancties opleggen.
 • Telefoons zijn niet zichtbaar. Deze blijven thuis, of worden in bewaring gegeven bij de begeleiding tot het einde van de begeleiding.
 • Er wordt alleen gerookt op de door de begeleiding aangegeven momenten, zoals bij het opstarten van de dag, na de lunch en 1x in de middag.
 • Hoodies (capuchons) worden binnen NIET over het hoofd gedragen en tasjes blijven thuis!
 • Petjes zijn toegestaan zolang ze op het hoofd blijven. Worden ze ingezet om te klieren of pesten, dan worden ze tijdens begeleiding ingenomen door de begeleiding.
 • Tijdens de begeleiding draag je gepaste kleding, die niet aanstootgevend is ( denk aan korte rokjes of laag uitgesneden shirtjes ).
 • (Teen)slippers zijn niet toegestaan. Draag degelijk schoeisel.
 • Gedurende de begeleiding is het niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te werken.
 • Tijdens werkzaamheden in het bos draag je de door ReachOut4You uitgereikte veiligheidskleding.
 • Iedereen heeft grenzen, houdt hier rekening mee.
 • Je accepteert en respecteert de ander zoals hij/zij is en discrimineert niet.
 • Je maakt op geen enkele wijze misbruik van een eventuele machtspositie.
 • Je helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene die zich daar niet aan houdt hierop aan en/of meldt dit zo nodig bij de begeleiding.
 • Val een ander niet lastig.
 • Je berokkent de ander geen schade.
 • Je scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over of tegen anderen.
 • Er wordt niet gepest, geroddeld of uitgelachen.
 • Je vecht niet, gebruikt geen geweld en bedreigd de ander niet.
 • Je negeert de ander niet.
 • Je komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands  persoonlijk leven, geaardheid of uiterlijk.
 • Je geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Als iemand je hindert of lastig valt dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag je de begeleiding om hulp.
 • Wees zuinig op andermans spullen. Berokken je schade of verniel je spullen van RO4Y / begeleiders of deelnemers, dan wordt de schade op jou verhaald.
 • Er worden geen uitingen gedaan over elkaars geloofsovertuiging.
 • Het is verboden drugs/drank mee te nemen of te gebruiken.
 • Je neemt niks mee wat dienst kan doen als wapen. ( zakmessen in overleg in het bos).

3 Toestemming / privacy

3.1 Toestemming

ReachOut4You heeft meerdere onderwerpen waarvoor toestemming nodig is vastgelegd in documenten. Deze worden bij de start van het traject gedeeld met de deelnemer ( en/of ouders) en er wordt gevraagd om een schriftelijk akkoord.
Het gaat hierbij om :

 • Het verwerken en delen van informatie en gegevens met derden.
 • Gebruik van foto- en filmmateriaal voor bijvoorbeeld website of social media.

3.2 Privacy

Ten behoeve van de zorg en begeleiding worden cliëntgegevens opgenomen in registraties.
Zowel Reachout4you als ZCB gaan vertrouwelijk om met cliëntgegevens, dit als omschreven in ons privacyreglement.
Het  privacyregelement staat apart weergegeven op deze website.

4, Aansprakelijkheid

ReachOut4You zal datgene aanwenden wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat er sprake is van kwalitatief goede zorg en zal ernaar streven dat de zorgverlener zijn werk verricht zoals dat van een redelijk handelende zorgverlener verwacht mag worden.

Bij individuele begeleiding : De deelnemer of diens vertegenwoordiger draagt de verantwoordelijkheid voor een redelijkerwijs veilige werkomgeving.

Als deelnemer geef je aan dat jij je er van bewust bent dat de begeleiding zoals gegeven door ReachOut4You gericht is op een meer actieve wijze van omgaan met je problemen en je leven.

De activiteiten die ReachOut4You inzet voor jouw begeleiding kunnen risico’s met zich meebrengen. ReachOut4You neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de risico’s te beperken. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels/risicobeperkingen zoals voorgeschreven door ReachOut4You. Deelname aan activiteiten, bivak en uitjes zijn op eigen risico. ReachOut4You en ZCB kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor  letsel. Zwemmen is toegestaan op eigen risico, mits je in het bezit bent van zwemdiploma’s. ReachOut4You heeft geen badmeester of andere toezichthouders behalve onze begeleiders aanwezig.  Je bent je bewust te van de risico’s die zwemmen zonder begeleiding met zich meebrengen.

Tevens ben je zelf volledig verantwoordelijk voor je ervaringen, het proces en de effecten van jouw traject.

Je vrijwaart ReachOut4You en haar medewerkers van iedere vorm van aansprakelijkheid op alle gebieden zoals hierboven omschreven.

Mocht je onder behandeling staan bij een andere professionele hulpverlener, dan is het aanbevolen om deze begeleiding met hem/haar te bespreken.
ReachOut4You en ZCB zijn  niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van jouw persoonlijke bezittingen.

5, Klachtenprocedure / vertrouwenspersoon

5.1 Klachtenprocedure

Wij werken met zijn allen aan een veilige omgeving voor zowel begeleiders als deelnemers. En we doen ons best om zo goed mogelijke zorg te leveren. Toch kan het wellicht eens gebeuren dat zich een situatie voordoet die niet wenselijk is en waar je je niet prettig bij voelt. Het is niet de bedoeling dat je daarmee blijft rondlopen, maar dat je met jouw klacht en verhaal ergens terecht kunt, zodat er gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Elke klacht zal serieus worden behandeld en onderzocht. We dragen zorg voor het vinden van goede oplossingen. Indien nodig volgen er sancties voor degene waarover de klacht is geuit. Dit kan zijn in de vorm van een waarschuwing / schorsing of beëindigen van de samenwerking / het traject.

Er zijn verschillende soorten klachten en diverse mogelijkheden om het op te lossen :

Het kan zijn dat je als deelnemer een relatief kleine klacht hebt, die je samen met de betrokken kunt en wilt oplossen. Houd hierbij rekening met het volgende :

 • Heb je als deelnemer een klacht over een mede-deelnemer, betrek dan een begeleider bij het gesprek. Deze kan bemiddelen en helpen met het zoeken naar een oplossing.
 • Heb je als begeleider een klacht over een deelnemer, dan is het belangrijk om het bespreekbaar te maken met in ieder geval een extra persoon. Ga het gesprek dan niet alleen aan, maar doe dit samen met een collega.
 • Heb je als deelnemer / begeleider een klacht over een begeleider, bedenk dan of je er vertrouwen in hebt om dit samen met de begeleider te bespreken. Het is mogelijk om een andere begeleider bij het gesprek te vragen.
 • Vind je het als deelnemer / begeleider lastig om een begeleider aan te spreken op hetgeen jouw klacht inhoudt, dan is er de mogelijkheid om het te bespreken met Rianca Verhoeven ( 06-10353451). Zij is vanuit ReachOut4You vertrouwenspersoon en zal samen met jou zoeken naar een passende oplossing.

Ben je niet tevreden over de geleverde zorg, of is de klacht groter van aard en vind je binnen ReachOut4You niet de mogelijkheid om de klacht op te pakken, of heb je er geen vertrouwen in het binnen de organisatie te bespreken, dan zijn we aangesloten bij een onafhankelijke klachtenorganisatie : Klachtenportaal Zorg

Het indienen van een klacht kan via de website www.klachtenportaalzorg.nl. Klik op de button “klacht indienen”. Hier vind je meer uitleg over hun werkwijze. Binnen twee stappen is het mogelijk de klacht in te dienen. De onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen van deze organisatie komen naar je toe voor een gesprek en fungeren als bemiddelaar om te komen tot een passende oplossing.

5.2 Vertrouwenspersoon

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

·       geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;

ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.
Zo bereik je Jeugdstem

·       Bel gratis naar 088 – 555 1000

·       Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

6. Afmeldingen

Afmeldingen mogen gedaan worden tot uiterlijk 19.00 uur de dag voor de afspraak .

Voor minderjarige deelnemers geldt dat de afmeldingen gedaan worden door ouder(s)/ verzorger(s) en alleen voor gebruikelijke redenen als ziekte of een geoorloofde afspraak elders. I.v.m. de leerplicht telt elke andere reden of manier van afmelden als “ongeoorloofd verzuim” en zullen wij handelen naar de afspraken die gemaakt zijn met de betrokken partijen.

Meerderjarige deelnemers mogen zich afmelden zoals we dat gezamenlijk met jou en eventueel andere betrokkenen ( bv woonbegeleiding) hebben afgesproken.

7. Beschikkingen en beëindiging overeenkomst

We werken voor jeugdwet en WMO middels beschikkingen die afgegeven worden door de gemeente. De duur van het product en de productcodes kunnen wisselen per gemeente. Een andere vorm van beschikking is middels PGB. Overkoepelend maken wij deel uit van ZCB.

De deelnemer of diens vertegenwoordiger mag de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. In goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd. De deelnemer is niet aansprakelijk voor de financiële schade ZCB en ReachOut4You lijden door tussentijdse opzegging.

De overeenkomst van opdracht eindigt direct:

 • Als de zorgvrager overlijdt;
 • Als Reachout4you of ZCB failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend;
 • Als de gemeente beslist dat de zorgvrager geen recht meer heeft op de begeleiding en ReachOut4You / ZCB hiervan schriftelijk in kennis zijn gesteld.

8. Meldingen

ReachOut4You en ZCB zijn verplicht om bij (vermoeden) van huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling, hiervan melding te maken bij de daarvoor bestemde instanties.